Fonds voor innovatie en ontwikkeling in het landelijk gebied

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
Periode:  februari 2017-heden
Locatie: Renswoude

 

Van Arkel Advies werkt in opdracht van Gebiedscoöperatie O-gen aan de planvorming en implementatie van een nieuw fonds voor de Gelderse Vallei, Eemland, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek; het O-genFonds. Het fonds beoogt nieuwe en innovatieve ontwikkelingen die niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden in een vroege fase een steuntje in de rug te geven met kennis en cofinanciering. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, voedselketens, digitalisering en natuurinclusieve landbouw.

 

Ruim drie jaar geleden is Gebiedscoöperatie O-gen gestart als een nieuwe vorm van samenwerking in het gebied. Vanaf de start was duidelijk dat O-gen meer moet zijn dan alleen maar een verbinder tussen de wensen,  uitvoeringsplannen en feitelijke uitvoeringsactiviteiten van de leden. O-gen wil waarde toevoegen voor de leden. Om deze toegevoegde waarde te realiseren zijn innovatiemakelaars aangesteld en bestaat het voornemen een financieringsfonds toe te voegen aan het instrumentarium waarmee O-gen haar leden kan bedienen.

 

Wij werken aan het Fondsplan samen met de innovatiemakelaars en met financiers en investeerders zoals banken en andere fondsen in het gebied. De bedoeling is dat het O-genFonds in de loop van 2017 operationeel wordt.

 

Belangstelling?
Bel met Rob van Arkel, telefoon 06-51616463 of neem contact op via het contactformulier

 

logo_1 logo_2

Projecten- en programmamanagement gebiedscoöperatie

Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
Periode:  december 2016-juni 2017
Locatie: Scherpenzeel

 

Gebiedscoöperatie O-gen verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de regio. Zo bundelt zij de krachten en stimuleert samenwerking voor gebiedsontwikkeling in de regio Gelderse Vallei, Kromme Rijnstreek en op de Heuvelrug. De gebiedscoöperatie werkt aan projecten voor natuurinrichting, in de recreatieve sector of op het gebied van landbouwontwikkeling.

Lees meer

stal
Kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen e.o

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer (vanaf 1-1-2017), Groenservice Zuid-Holland (tot 1-1-2017)

Periode: mei 2016 – heden 

Locatie: Schiedam

 

In opdracht van Groenalliantie Midden-Holland werkt Staatsbosbeheer aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiegebieden in de regio Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen. De inzet is om de gebieden optimaal te laten aansluiten bij de wensen van deze tijd. Van Arkel Advies verzorgt de projectleiding van het project. 

Lees meer

p1050083
Interim management Bedrijfslocaties

Opdrachtgever: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Periode: 2014 – 2016

Locatie: Tilburg

 

De Sector Bedrijfslocaties van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zet zich in voor een

Brabant-brede ontwikkeling van werklocaties en herstructurering van bedrijventerreinen.

Voor de cofinanciering van projecten is het door de provincie Noord-Brabant ingestelde Fonds BHB Capital (50M€)  beschikbaar.

 

Van Arkel Advies is verantwoordelijk voor het sectormanagement en het fondsbeheer van het BHB Capital fonds.

Lees meer

bedrijventerrein-2
Fondsmanagement Breedbandfonds Brabant

Opdrachtgever Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Periode 2013-heden

Locatie: Tilburg

 

Foto Case BOM 1

 

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) financiert Breedbandprojecten in buitengebieden en op bedrijventerreinen. Van Arkel Advies fungeert als kwartiermaker en verzorgt het fondsmanagement.

Lees meer

Foto Case BOM 2
Strategische beleidsadvisering natuur en milieu Overijssel

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Periode: maart 2014 – juni 2016

Locatie: Zwolle

 

Van Arkel Advies ondersteunt de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel bij het ontwikkelen van nieuw natuur- en milieubeleid voor de herziening van de omgevingsvisie. Voor enkele specifieke onderwerpen werken wij aan de evaluatie van bestaande beleidskaders.  

Lees meer

Gezondveiligleefmilieu03
Het Energiehuis™

 Opdrachtgever:  Eigen initiatief i.s.m. Balance

Periode:  2014

Locatie:  landelijk

 

We hebben in Nederland ambitieuze energie- en klimaatdoelen afgesproken. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad moet daaraan een substantiële bijdrage leveren. De realisatie verloopt alleen minder snel dan gewenst. Oorzaken zijn de complexiteit van het onderwerp, het gebrek aan gerichte informatie en het ontbreken van ondersteuning van belanghebbenden.  

 

Het Energiehuis™ biedt een oplossing. Het verbindt de partijen in de keten, het informeert, het adviseert bij (financiële) maatwerkoplossingen, het financiert en het neemt desgewenst de regie bij de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen.  

Lees meer

Energiehuis logo
Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Turkije / Bingöl

Opdrachtgever: eigen initiatief, familie Selci

Periode: 2012-2014

Locatie:  landelijk,  Bingöl

 

blog Maarten van Arkel

Foto Cases Turkije
Programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei

Opdrachtgever: Projectbureau Vallei en Heuvelrug

Periode: 2012-2013

Locatie:  Scherpenzeel

 

Met het programma Impuls Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei wil de regio de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het landelijke gebied bevorderen. Als onderdeel van de impuls heeft Van Arkel Advies de projectleiding verzorgd voor de ontwikkeling van Bouwstenen Ruimtelijke Kwaliteit.

Lees meer

Foto cases IRK
Project Breedband Overijssel

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Periode 2011-2012

Locatie: Zwolle

Foto Case Breedband Ov1

De provincie Overijssel ziet de digitale bereikbaarheid als een van de belangrijke ontwikkelingen van de nabije toekomst. De beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen is essentieel voor een leefbaar platteland, een goed vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers en voor ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en het ‘nieuwe werken’.

Lees meer

Foto werkgebieden_economie en ict
MIRT-verkenning capaciteitsuitbreiding A1

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Periode: 2008-2010

Locatie Apeldoorn-Knooppunt Azelo

 

Van Arkel Advies verzorgde het Projectmanagement van dit MIRT verkenning naar de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de A1. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, Ministerie VROM, Provincie Gelderland en Overijssel, de Regio’s Twente en Stedendriehoek en de gemeenten in het gebied.

 

Lees meer

Foto Cases A1
Programma Gezond en Veilig Leefmilieu

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Periode: 2011-2013

Locatie: Zwolle

 

In de Omgevingsvisie kiest de Provincie Overijssel voor een duurzame economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling. Dat draagt bij aan de kwaliteit van natuur en milieu.

Een vitale, gezonde en veilige woon- en werkomgeving maakt deel uit van deze duurzaamheidsagenda.

Van Arkel Advies verzorgde gedurende 2 jaar de leiding van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu.

Lees meer

Gezondveiligleefmilieu05
Uitvoeringsprogramma structuurvisie gemeente Bloemendaal

Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal

Periode: 2010

Locatie: Gemeente Bloemendaal

 

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. De wet stelt het voor gemeenten verplicht om voor het gehele grondgebied een vastgestelde structuurvisie te hebben. De gemeente Bloemendaal werkt momenteel aan de totstandkoming van een structuurvisie. De visie geeft op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting voor Bloemendaal tot 2023 aan en kan worden uitgewerkt in de vorm van gebiedsvisies en bestemmingsplannen. 

 

Lees meer

Foto Cases_Bloemendaal
Programma ‘Grebbelinie boven water’

Opdrachtgever: Provincie Utrecht, Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei

Periode: 2009-2012

Locatie:  provincies Utrecht en Gelderland

 

Van Arkel Advies heeft het programmabureau Grebbelinie in de periode 2009-2012 ondersteund. Wij voerden de projectleiding van een aantal uitvoeringsprojecten en adviseerden over de ruimtelijke borging van de cultuurhistorische waarden en ontwikkelde beleids- en uitvoeringskaders. 

 

Lees meer

nieuws_2
RUG onderzoekt succes- en faalfactoren breedbandinitiatieven -----------    Bestuur Groenalliantie Midden-Holland stemt in met Kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Reeuwijkse Plassen e.o. ---------