Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe

10 januari 2014

 

Het Programma Duurzame Transportcorridor Betuwe (DTB) richt zich op de ontwikkeling van energietransitie, transport & logistiek, economie en ruimtelijke kwaliteit. Via een gebiedsgerichte aanpak worden kansrijke samenhangende ontwikkelingen verkend en zo mogelijk tot realisatie gebracht.

 

Het Programma DTB werkt aan een strategie die een toekomstbestendig, schoner en mooier gebied oplevert en tegelijkertijd ook banen gaat opleveren in de regio.

Het gebied heeft betekenis op Europese, nationale en regionale schaal. Als transportcorridor voor weg, water en rail vanuit de Rijnmond naar het achterland, als logistiek kerngebied en als vitaal woon- en werkgebied voor Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. Op korte termijn bestaan allerlei opgaven langs de drie hoofdtransportassen met consequenties én kansen voor bedrijventerreinen, woonomgeving, logistiek en transport, scheepvaart, waterveiligheid, natuur, en recreatie.

 

Het werkgebied van de DTB gebruikt nu jaarlijks 99 petajoule (PJ) energie. Het programma beoogt in 2050 een energieneutrale corridor te realiseren. Transport & logistiek kan een flinke bijdrage aan deze doelen leveren.

In het Platform DTB ontmoeten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en wetenschap elkaar. Zij bepalen samen de koers van het programma. De icoonprojecten zijn aangedragen vanuit het gebied en kennen diverse trekkers en samenwerkingsconstructies. Het programma DTB is ambitieus en kan op diverse manieren ondersteuning bieden voor initiatieven in het gebied. Het programma kan helpen met bijvoorbeeld onderzoek, ontwerp en verbeelding, financiering, procesondersteuning, netwerk, branding en positionering.

 

Om de beoogde transitie echt tot stand te brengen moet de hierboven beschreven strategie nu ook ‘geschraagd’ worden door initiatieven vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Het verkennen van de kansen voor een efficiëntere en duurzame energiehuishouding is daarom voor bedrijven en bedrijfsterreinorganisaties juist op dit moment een goed idee. 

 

Belangstelling? Neem contact met ons op. Telefonisch 033-4328191 of via ons reactieformulier

 

DTB Bedrijfsterrein