Referenties

 

In onderstaand overzicht staat een gedeelte van de door ons uitgevoerde projecten.
 

logo_2  Advies en ontwikkeling  

 • Strategische beleidsontwikkeling natuur en milieu  (Provincie Overijssel)
 • Beleidsvoorbereiding en ontwikkeling Breedband Fonds Brabant (Provincie Brabant)
 • Visie duurzame gebiedsontwikkeling en voorbeelduitwerking Bingöl, Turkije (eigen initiatief en familie Elci, i.s.m. Willem van Winsen Architecten en Önen Architecten)
 • Advisering internationalisering en opstellen subsidiescan (Boomkwekerijsector)
 • Verkenning haalbaarheid en marktconsultatie provinciedekkend breedbandinternet (Provincie Overijssel)
 • Advisering ruimtelijke borging cultuurhistorische waarden van de Grebbelinie en opstellen handreiking gemeenten (Provincie Utrecht en Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) 
 • Beleidsadvisering uitvoering ruimtelijke structuurvisie en opstellen van de uitvoeringsparagraaf (Gemeente Bloemendaal)
 • Toekomstvisie waterlinies ‘Gezamenlijk investeren in het waterlinielandschap’ (In samenwerking met Wilfried Romp Advies)
 • Ontwikkeling programma en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme (Provincie Overijssel)
 • Vervaardigen uitvoeringsprogramma’s Sector Grondgebiedzaken (gemeente Stede Broec)
 • Ontwikkeling organisatie- en financieringsmodellen voor vermogensfondsen ten behoeve van Groenblauwe diensten (Provincie Overijssel)
 • Begeleiding visievorming Gedeputeerde Staten inzake beleid grondverwerving (Provincie Overijssel)


logo_3  Management en implementatie  

 • Fondsmanager/Kwartiermaker Implementatie Breedband Fonds Brabant, (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM)
 • Projectleiding Impuls Regionale Ruimtelijke Kwaliteit Gelderse Vallei, ontwikkeling beeldkwaliteitskader (Projectbureau Vallei en Heuvelrug)
 • Projectleiding Breedband (Provincie Overijssel)
 • Programmamanagement Gezond en Veilig Leefmilieu (Provincie Overijssel)
 • Programmamanagement en projectleiding diverse uitvoeringsprojecten uit het uitvoeringsprogramma ‘Grebbelinie boven water’(Provincie Utrecht en Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei)
 • Programmaleiding voor de implementatie van duurzaam energiebeleid en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen provincie, overheden en bedrijven voor duurzame energie en energiebesparing (Provincie Overijssel)
 • Tijdelijke programmaleiding uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap en advisering omtrent de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie (Provincie Overijssel)
 • Projectmanagement Voorbereiding Planuitwerking en MIRT verkenning A1 Traject Apeldoorn- Azelo; (Provincie Overijssel)
 • Programmamanagement bij de ontwikkeling van een uitvoeringsorganisatie voor de waterthema’s binnen de Reconstructie Gelderse Vallei-Utrecht Oost; (Waterschap Vallei en Eem)
 • Programmaleiding voor de implementatie van duurzaam energiebeleid en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen provincie, overheden en bedrijven voor duurzame energie en energiebesparing (Provincie Overijssel)
 • Opstellen en management van een uitvoeringsprogramma gericht op duurzame ontwikkeling; provincie
  Ontwikkeling programma en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme (Provincie Overijssel)
 • Implementatie en programmamanagement van maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen (Provincie Overijssel)
 • Projectmanagement behandeling bezwaren Reconstructieplan Veehouderij (Provincie Overijssel)
 • Projectmanagement studie toekomstige informatietechnologie  (Ingenieursbureau)
 • Advisering en uitvoering organisatieonderzoek inzake uitvoering en implementatie provinciaal grondbeleid (Provincie Overijssel)
 • Projectmanagement Project Veiligheidseffectrapportage, VER (Provincie Overijssel)
 • Ontwikkeling werkprocessen handhaving in het kader van het landelijke kwaliteits- en professionaliseringstraject voor de milieuhandhaving (Gemeente Stede Broec)
 • Begeleiding outsourcing ICT beheer en Ontwikkeling en begeleiden van de implementatie van het milieumanagementsysteem ISO 14001 (Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen – DGW&T/Defensie)
 • Organisatieonderzoek en opstellen bedrijfsplan voor intergemeentelijke samenwerking (Milieudienst West-Friesland)
 • Strategie- en organisatieontwikkeling Businessunit Realisatie (Adviesbureau Oranjewoud)

         

Divers

 • Strategie ontwikkeling en procesbegeleiding (zorginstelling/opleidingsinstituut)
 • Advies en implementatie Professionalisering handhaving; gemeente
 • Advisering en auditing van energiezorgsystemen MJA; Novem
 • Ontwikkeling en implementatie kwaliteitszorgsysteem ISO 9001; ingenieursbureau
 • Training, teambuilding, personal coaching; (div. opdrachtgevers)
 • Raamcontract Advisering en projectbegeleiding voor Quality Management en milieuzorgsystemen ; Lloyds Register